งานหาคน คนหางาน

s__68739087

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา จาก ม.ราชมงคลพระนคร ใน 3 สาขา ได้แก่ ระบบสารสนเทศ หรือ computer science หรือ computer engineering

ทั้งนี้ สสวท.มีเงือนไขการรับสมัคร คือผู้สมัครต้องมีคะแนน TOEIC 450 คะแนน สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าเทคนิค ระดับปริญญาตรี และต้องมีคะแนน TOEIC 550 คะแนน สำหรับตำแหน่งนักวิชาการระดับปริญญาโท

ผู้สนใจสมัครได้ที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ipst.ac.th

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)