ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหารงานบริหารทั่วไปงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพงานกีฬางานกิจกรรมนักศึกษางานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษางานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา
rmutp-ceo-1-200x300รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Assoc. Prof. Supatra Kosaiyakanont
President of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
Website: http://rmutp-president2.rmutp.ac.th
rmutp-ceo-6-200x300ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

Asst. Prof. Yutthapoom Suwannavej
Vice-President for Student Affairs and Alumni
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b2นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา
ผู้ช่วยอธิการบดี

Mr.Watcharaphong Soongpankhao
Assistant to the President
022นางประดิษฐา นาครักษา
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
                                               
%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a5นางสุดารัตน์ จูงใจไพศาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป)
%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b9%8cนางกรองจิตต์ มูฮัมหมัด
พนักงานธุรการ
(งานบริหารทั่วไป)
%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5นายอัศนพล กิตติรัตนาโชติ
นักวิชาการศึกษา
(งานบริหารทั่วไป)
                                                                                              
%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b2นางสาวสโรชา หัตถกรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา)
07นางนางสาวขนิษฐา สุริยะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา)
08นางสาวทัศวรรณ อู้ย้ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(งานสวัสดิการนักศึกษาและการบริการ)
                                                                                              
9นางสาวมัลลิกา วีระสัย
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
(หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)
16นางสาวสิริพร พุ่มไสว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)
04นายไตรวุฒิ วุฒิสอน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
(งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)
10นางสาวธนัชชนม์ รุ่งฤทธิ์
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
(งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)
%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%81%e0%b8%b201นางสาวอพิมภกา พันธุ์โสทก
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
(งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)
                                                                                              
13นายนเรศ ภูคะฮาต
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(หัวหน้างานกีฬา)
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%a302นางสาวระพีพร ทองปน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(งานกีฬา)
img_1090นางสาวลักษณาพร เจริญแพ่ง
นักวิชาการศึกษา
(งานกีฬา)
%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b2-%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%96นางสาวอังคณา วงรถ
นักวิชาการศึกษา
(งานกีฬา)
                                                                                              
17นายธีรพล ชมชื่น
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา)
06ว่าที่ร้อยตรีธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(งานกิจกรรมนักศึกษา)
4182นายชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง
นักวิชาการศึกษา
(งานกิจกรรมนักศึกษา)
                                                                                              
18นางสาวมงคลรัตน์ ก้อนเครือ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา)
11นางสาวมนสิการ ชัยวิบูลย์ผล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา)
img_7389นางสาวณัฐพร ผาติวทย์
นักวิชาการศึกษา
(งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา)
                                                                                              
img_1092ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา)
img_7373-2นางสาววันทนา ครุฑจันทร์
นักวิชาการศึกษา
(งานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา)
img_7380-2นายธีรนัย ดีฤทธิ์
นักวิชาการศึกษา
(งานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา)