กำหนดการรับบัตรสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรี

งานพัฒนาวินัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี นักศึกษาต้องรับบัตรอนุญาตเข้าห้องสอบจากคณะกรรมการพัฒนาวินัย เพื่อแสดงให้กับคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในวันสอบปลายภาค กำหนดการและเวลารับบัตรสอบ

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปี 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409 หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ Continue Reading →

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน ทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์