กำหนดการรับบัตรสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรี

งานพัฒนาวินัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี นักศึกษาต้องรับบัตรอนุญาตเข้าห้องสอบจากคณะกรรมการพัฒนาวินัย เพื่อแสดงให้กับคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในวันสอบปลายภาค

กำหนดการและเวลารับบัตรสอบ