สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จับมือมหาวิทยาลัย 9 แห่ง จัดพิธีเปิดสุดอลังการ เปิดตัวการแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี Sounds of Love” ม.ราชมงคลพระนครปลื้ม ได้รับคำชื่นชม ในฐานะผู้ประสานงานหลัก

002-490x327
%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-sounds-of-love-24-25-%e0%b8%81-%e0%b8%a2-59
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดแสดงละครเวที “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 พร้อมด้วยคณะบุคคลต่างๆ อาทิ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ นางสนองพระโอษฐ์ และ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร จากทำเนียบรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน รวมกว่า 500 คน เข้าร่วมงาน สำหรับการแสดงละครเวทีรอบนี้เป็นการแสดงพิเศษ “รอบแรงบันดาลใจ” โดย มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ใช้นักแสดงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และนักแสดงรับเชิญกิตติมศักดิ์ อาทิ ศิลปินแห่งชาติสาขาต่างๆ ร่วมแสดง กำกับการแสดงโดย ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) พ.ศ. 2548 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และกลุ่มนักศึกษาต้นแบบ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในฐานะฝ่ายเลขานุการและประสานงานกลางของโครงการ ให้การต้อนรับประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ กิจกรรมภายในงาน เริ่มด้วย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยอธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เป็นผู้แทนคณะจัดงานมอบของที่ระลึก (ผ้ามัดย้อมคราม ฝีมือคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น) จากนั้นอธิการบดี นำประธานในพิธีทำการจองตั๋วชมละครเวทีแบบออนไลน์ (Online Booking Tickets by RMUTP) เป็นท่านแรก และชมซุ้มนิทรรศการละครเวทีของมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 9 มหาวิทยาลัย การเยี่ยมชมซุ้มสาธิตขนมไทยโบราณ จาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และลำดับสุดท้าย คือชมการแสดงละครเวทีฯ “รอบแรงบันดาลใจ”

สำหรับวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ โครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” ซึ่งรัฐบาลจัดให้มีกิจกรรมละครเวทีฯ “รอบปฐมนิเทศ” โดย มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอด นำตัวอย่างไปปรับปรุง และสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งยังเป็นการแนะนำและประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างเป็นทางการอีกด้วย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สัมภาษณ์ว่า “…เนื่องในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 รัฐบาลได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกไทย…ในแบบพ่อ” เพื่อน้อมนำพระบรมราโชวาทและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเผยแพร่ให้เยาวชนตระหนักและรับรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและวางรากฐานให้เยาวชนได้น้อมนำเอาแนวทางตามแนวพระราชดำริไปเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมีทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.นิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” 2.ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” 3.ละครโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ชุด “ค่าของแผ่นดิน : Pride and Dignity of Thais” 4.โครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท ซึ่ง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ 2 ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” นั้นเป็นโครงการเพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในปัจจุบัน ให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ โดยให้นิสิตและนักศึกษาที่เป็นเยาวชนของชาติได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีผ่านกระบวนการสร้างสรรค์การแสดงละครเวทีของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีศิลปินแห่งชาติและศิลปินด้านศิลปะการแสดงร่วมเป็นคณะที่ปรึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นฝ่ายเลขานุการประสานงานกลางของโครงการนี้ด้วย มหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจนี้ด้วยความภาคภูมิใจ และจะปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการมอบหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยการบูรณาการองค์ความรู้จากทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นประโยชน์ต่อภารกิจนี้มากที่สุด เพื่อร่วมกันจัดงานให้สมพระเกียรติของพระองค์ท่าน เนื่องในปีมหามงคลดังกล่าว”

สำหรับ “กิจกรรมการแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “Sounds of Love” : เสียงแห่งความจงรักภักดี” มีมหาวิทยาลัยให้ความสนใจส่งบทละครเข้ารับการคัดเลือกจำนวนมากถึง 25 มหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากรัฐบาล จนได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงละครเวที เพียง 9 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยศิลปากร ชุดการแสดง “แรงบันดาลใจ…แรงบันดาลไทย” จัดการแสดงเป็นมหาวิทยาลัยแรกในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชุด “เสียงจากเยาวศิลปินเทิดภูมินทร์ภูมิพล” 3.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชุด “แสงเทียน เดอะ มิวสิคัล” 4.มหาวิทยาลัยรังสิต ชุด “Super Hero of The World”5.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชุด “เสียงของพ่อ” 6.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย “ครอบครู” 7.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชุด “ลูกสาวหัวหน้าวงโยฯ” 8.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ชุด “Simple Song…เสียงแห่งปวงประชา” และ 9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชุด “เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรัก ปลูกภักดี” จัดแสดงเป็นมหาวิทยาลัยสุดท้าย และจะปิดท้ายการจัดกิจกรรมด้วยกระบว นการเสวนา “จากต้น…สู่ปลาย” เพื่อนำเอาองค์ความรู้ต่างๆ มาบรรจุไว้เป็นหนังสือ พร้อมบันทึกลงในระบบดิจิทัล และแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป ทั้งนี้ ละครเวทีทั้ง 9 เรื่อง กำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2559 – วันที่ 9 เมษายน 2560 ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าชม สามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6320 6323 และ 6508 ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งด้วยระบบจองตั๋วออนไลน์ ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชมงคลพระนคร ได้ที่เว็บไซต์ http://soundsoflove.rmutp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ภาพกิจกรรมโดย : งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร