คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโครงการ “Make Life’s Journey Better”

null
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณาจารย์ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี วุฒิชัย เหมาะใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยได้มีโอกาสพบปะ Mr.John Abbott ผู้บริหารระดับสูงบริษัทเชลล์สำนักงานใหญ่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ,คุณอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด , ดร.มีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัยพัฒนา ในการร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน, พัฒนาทักษะอาชีพในการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่สมควรได้รับโอกาสในสังคม ทางบ.เชลล์จึงได้ริเริ่มโครงการ “Make Life’s Journey Better” ซึ่งได้รับการร่วมมือจากมูลนิธิมีชัยพัฒนา ซึ่งก่อตั้งโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ณ บ้านกวางงอย ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อการศึกษาและที่พัฒนาในทุกๆด้าน ทั้ง ร่างกาย ความคิด อารมณ์และจิตวิญญาณ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบโอกาสให้คนเหล่านี้ได้พัฒนาตนเอง พัฒนาฝีมือและทักษะทางอาชีพทางด้านเครื่องยนต์ ทางคณะฯ จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ในการการถ่ายทอดทักษะวิชาชีพด้านรถยนต์ให้กับพนักงานของเชลล์ที่ทำงานด้านบริการรถยนต์ ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559