ขอแสดงความยินดี กับ อ.ตฤณ ดิษฐลำภู ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

null
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี กับ อ.ตฤณ ดิษฐลำภู ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559