ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 * ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 สอบสัมภาษณ์วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้ * สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี (โดยการเทียบโอน) ภาคสมทบ * สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ * สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ Continue Reading →

แจ้งนักศึกษารับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 ให้มารับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และหนังสือรับรอง ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ตามรายชื่อดังนี้ * รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติปริญญาตามหลักสูตรปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ลางคุลเสน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ลางคุลเสน อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ในโอกาสสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ ในวันที่ 28 กันยายน 2559