ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 สอบสัมภาษณ์วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้

* สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี (โดยการเทียบโอน) ภาคสมทบ
* สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
* สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
* สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ