แจ้งนักศึกษารับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 ให้มารับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และหนังสือรับรอง ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ตามรายชื่อดังนี้

* รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติปริญญาตามหลักสูตรปริญญาตรี