ผลิตแล้ว! คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 ม.ราชมงคลพระนคร ย้ำ! ให้ความสำคัญและพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรม “รับน้องสร้างสรรค์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความสำคัญและพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรม “รับน้องสร้างสรรค์” ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ดีเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ สร้างความประทับใจให้กับน้องๆ ดังนั้น กิจกรรมที่รุ่นพี่พึงจัดให้รุ่นน้องจึงควรเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี อยู่ในกรอบขอบเขต และผ่านการเห็นชอบจากผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมสันทนาการจัดทำ”คู่มือกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559″ ขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับน้อง!
สำหรับ คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา2559 “Creative Activity Lists for Freshmen 2016”
ขั้นตอนที่ 1 ทุกท่านสามารถอ่านคู่มือออนไลน์ได้ที่นี่ : http://issuu.com/…/docs/___________________________________…
ขั้นตอนที่ 2 : แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และตอบแบบสอบถาม>>>แบบสอบถามคู่มือการรับน้องเชิงสร้างสรรค์”Creative Activity List for Freshmen 2016″ ได้ที่ : https://docs.google.com/…/1YSWORzMr4czs-LWD2wH4Gqw6u8NyoCLS…

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม ข้อมูลของท่านจะได้รับการพิจารณา และนำไปสู่การปรับปรุงคู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ในปีต่อไป
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่ : คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559