อบรมเชิงปฏิบัติการอย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา

อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาในคณะฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการประกวดภาพยนตร์สั้น รู้เท่าทันการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้หัวข้อ อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1101 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร