อบรมเชิงปฏิบัติการอย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา

อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาในคณะฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการประกวดภาพยนตร์สั้น รู้เท่าทันการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้หัวข้อ อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1101 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สื่อสารร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะวันปิยมหาราช

อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พร้อมถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ ลานพระราชวังดุสิต

พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2559

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้และมรดกทางวิชาการ รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ภายในคณะฯ โดยกิจกรรมช่วงเช้าเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และถวายสังฆทานพระสงฆ์ พร้อมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ หน้าตึกคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จากนั้นเป็นพิธีการไหว้ครู โดยอาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ เป็นประธานเปิดพิธีการ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่สร้างผลงานโดดเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมด้วยการประกาศผลการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 1101 Continue Reading →

งานตลาดเกษตรดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกล เกษตรไทยก้าวหน้า

อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานตลาดเกษตรดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกล เกษตรไทยก้าวหน้า โดยนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้นำเสนอโครงการโรงเรียนของพ่อ ยุวชนบุรีรัมย์ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ (ในโครงการพระราชดำริ) ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดมาจากโครงการของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและร่วมพัฒนาเว็บไซต์ให้กับยุวมัคคุเทศก์ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะที่ 2 อบรมการถ่ายภาพเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์) ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559