พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2559

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้และมรดกทางวิชาการ รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ภายในคณะฯ โดยกิจกรรมช่วงเช้าเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และถวายสังฆทานพระสงฆ์ พร้อมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ หน้าตึกคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จากนั้นเป็นพิธีการไหว้ครู โดยอาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ เป็นประธานเปิดพิธีการ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่สร้างผลงานโดดเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมด้วยการประกาศผลการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ศูนย์เทเวศร์)

https://www.facebook.com/channelmct/photos/?tab=album&album_id=1373978789283624