สัมมนา “Fluent Communication” การติดต่อสื่อสารทางการตลาด 4.0

บริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนา “Fluent Communication” การติดต่อสื่อสารทางการตลาด 4.0 สาขาวิชาการตลาด ได้จัดโครงการอบรมสัมในหัวข้อ Fluent Communication” การติดต่อสื่อสารทางการตลาด 4.0 โดยมี ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก คุณไอซ์ รสธร วรรณรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตลาดบนโลกออนไลน์ โดยกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจและรู้จักกับการติดต่อสื่อสารในอุตสาหกรรมยุค 4.0 เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กับนวัตกรรมจากเทคโนโลยีทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน เมื่ิอวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี