CP Retallink จับมือกับ คณะบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่!!!!!!

CP Retallink จับมือกับ คณะบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่!!!!!! เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2559 เวลาประมาณ 10.30 น. ตัวแทนจาก บ.CP Retallink ได้เข้าหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร (ดร.ปริญญา มากลิ่น) ในเรื่องการจัดโครงการ “ตามล่าหา Talent @RMUT” ในธุรกิจ “ร้านกาแฟมวลชน” โดยมีเป้าหมายสร้างธุรกิจใหม่ในแวดวงธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทย ที่ดำเนินโดยบริษัทของคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ ตอบโจทย์คืนคุณภาพชีวิตสู่สังคมไทย เอื้อประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกรไทย ผู้ประกอบการ Continue Reading →

สัมมนา “Build Brand as person ตอบรับกระแส Thailand 4.0”

บริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนา “Build Brand as person ” ตอบรับกระแส Thailand 4.0 สาขาวิชาการตลาด ได้จัดโครงการอบรมสัมในหัวข้อ Build Brand as person (การตลาดยุคใหม่สร้างแบรนด์ให้เป็นคน) โดยมี ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก คุณหนุ่ม ชัชวาล ปุกหุต ที่่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์บุคคลและสินค้าให้แก่ บริษัท เอ็กซ์ตร้า Continue Reading →

สัมมนา “Fluent Communication” การติดต่อสื่อสารทางการตลาด 4.0

บริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนา “Fluent Communication” การติดต่อสื่อสารทางการตลาด 4.0 สาขาวิชาการตลาด ได้จัดโครงการอบรมสัมในหัวข้อ Fluent Communication” การติดต่อสื่อสารทางการตลาด 4.0 โดยมี ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก คุณไอซ์ รสธร วรรณรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตลาดบนโลกออนไลน์ โดยกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจและรู้จักกับการติดต่อสื่อสารในอุตสาหกรรมยุค 4.0 เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กับนวัตกรรมจากเทคโนโลยีทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน เมื่ิอวันที่ Continue Reading →

สัมมนา Step Plus & Attitude for Success

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการ “เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการจัดการสู่การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา” โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการสัมมนา หัวข้อ “Step Plus & Attitude for Success” และได้รับเกียรติจาก คุณประณม ถาวรเวช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส และคุณสทาศัย พงษ์หิรัญ ครูสอนการแสดงโรงเรียนสอนการแสดง The Drama Academy Continue Reading →