ส่วนหนึ่งในกิจกรรม คิด(ส์)..ดี ทำดี..เพื่อพ่อ “สกรีนเสื้อฟรี ทำดีเพื่อพ่อหลวง”

null
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ “ราชมงคลพระนคร คิด(ส์)ดี. ทำดี…เพื่อพ่อ” เป็นบรรยากาศในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศน์