งานศิลป์…เทิดพระเกียรติพ่อหลวง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร

null
จากส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่ง ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ร่วมกับการบูรณาการวิชาการเรียบนการสอน สู่ งานศิลป์…เทิดพระเกียรติพ่อหลวง ผลงานโดย
* อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
* อาจารย์ยุวดี. พรธาราพงศ์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม