ประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

null

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร